अप्टोइलेक्ट्रोनिक्स

Optoelectronics एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण हो जसले प्रकाश अध्ययन गर्दछ र लागू गर्दछ। यो एक इलेक्ट्रोनिक शाखा हो जुन भौतिकी संग ओभरल्याप हुन्छ। यसले इलेक्ट्रोनिक रूपमा नियन्त्रित प्रकाश स्रोतहरू र फोटोडिटेक्टरहरू समावेश गर्दछ।

Top