मेमोरी र डाटा भण्डारण

भण्डारण र मेमोरी प्रत्येकको कम्प्युटरमा छुट्टै तर कार्यात्मक भूमिका हुन्छ जसले तपाइँलाई तपाइँको कम्प्युटरमा छोटो अवधिको भण्डारण गरिएको डाटा र साथै तपाइँको कम्प्युटरमा दीर्घकालीन प्रयोगको लागि भण्डारण पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ।

Top